Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

whynot4
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viacrispybones crispybones

November 08 2017

whynot4
2308 63c6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyszkaminnie myszkaminnie
whynot4
9630 4ee4
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyszkaminnie myszkaminnie
whynot4
6982 38f4 500
17.

October 23 2017

whynot4
5368 8888 500
Reposted fromvigil vigil viapirania pirania
whynot4
whynot4

October 03 2017

whynot4
Reposted fromKubitsky Kubitsky viagdziejestola gdziejestola

September 07 2017

whynot4
Co bym nie zrobił, to wraca.
8279 20ab 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viasiostra siostra

August 07 2017

whynot4
8775 6cdb 500
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
whynot4
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted fromsilentsoul silentsoul viazmora zmora

July 05 2017

whynot4
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
whynot4
5846 0919

May 23 2017

whynot4
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viakarna karna

May 09 2017

whynot4
3487 9a29 500
Reposted fromslodziak slodziak viajethra jethra

April 25 2017

whynot4
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaenide enide
whynot4
6958 08da
Reposted frometernaljourney eternaljourney viachrzrzrz chrzrzrz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl