Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

whynot4
Co bym nie zrobił, to wraca.
8279 20ab 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viasiostra siostra

August 07 2017

whynot4
8775 6cdb 500
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
whynot4
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted fromsilentsoul silentsoul viazmora zmora

July 05 2017

whynot4
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
whynot4
5846 0919

May 23 2017

whynot4
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viakarna karna

May 09 2017

whynot4
3487 9a29 500
Reposted fromslodziak slodziak viajethra jethra

April 25 2017

whynot4
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaenide enide
whynot4
6958 08da
Reposted frometernaljourney eternaljourney viachrzrzrz chrzrzrz
whynot4
2743 11c8
Reposted fromfafner fafner viacrispybones crispybones
whynot4
5689 80db
Reposted fromretaliate retaliate viacrystalline crystalline
whynot4
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki..
— Stanisław Lem
whynot4
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością, i w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Reposted fromSTYLTE STYLTE viamikrokosmos mikrokosmos

April 02 2017

whynot4
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromcarly carly viaspokodama spokodama

March 21 2017

whynot4
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
whynot4
9950 e162

March 13 2017

whynot4
2634 5c1c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl