Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

whynot4
whynot4
6701 c10d 500
Reposted fromrichardth richardth viaimpatient impatient
whynot4
Reposted frombluuu bluuu vialifeless lifeless
whynot4
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman

November 28 2017

whynot4
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajethra jethra
whynot4
Reposted fromshakeme shakeme viajethra jethra

November 22 2017

whynot4
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viacrispybones crispybones

November 08 2017

whynot4
2308 63c6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyszkaminnie myszkaminnie
whynot4
9630 4ee4
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyszkaminnie myszkaminnie
whynot4
6982 38f4 500
17.

October 23 2017

whynot4
5368 8888 500
Reposted fromvigil vigil viapirania pirania
whynot4
whynot4

October 03 2017

whynot4
Reposted fromKubitsky Kubitsky viagdziejestola gdziejestola

September 07 2017

whynot4
Co bym nie zrobił, to wraca.
8279 20ab 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viasiostra siostra

August 07 2017

whynot4
8775 6cdb 500
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
whynot4
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted fromsilentsoul silentsoul viazmora zmora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl